کارتل‌ها

کارتل پاورپلاست FH12      کارتل پاورپلاست رنو پرمیوم و FM9     کارتل پاورپلاست بنز آکسور
کارتل FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
   کارتل رنو پرمیوم و FM9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
   کارتل بنز آکسور - 906
 Oil Pan - Benz - Axor
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
         
         
         
 کارتل پاورپلاست آکتروس 713 - V6    کارتل پاورپلاست آکتروس 713 - V6
    
کارتل بنز آکتروس 713 - V6
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
   کارتل بنز آکتروس 213 - V6
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
    
         

پروانه‌ها

پروانه B12-0005000364
 
پروانه FH12- 4126
پروانه FM9-1674865
پروانه بنز 457- 2906
پروانه رادیاتور B12 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
پروانه رادیاتور FH12 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

پروانه رادیاتور FM9 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

پروانه رادیاتور بنز ۴۵۷ 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
     
     

    
 پروانه بنز آکتروس - 0106 پروانه بنز آکسور پاورپلاست
پروانه بادسان پاورپلاست
پروانه BMC پاورپلاست
 
پروانه بنز آکتروس 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
پروانه بنز آکسور 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
پروانه بادسان 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
پروانه BMC 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
     
     
     
پروانه FH13 پاورپلاست
پروانه FM13 پاورپلاست
پروانه HOWO پاورپلاست
پروانه N12 پاورپلاست
 
پروانه ولوو FH13 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
پروانه ولوو FM13 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
پروانه هوو 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
پروانه ولوو N12 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
     
     
     
پروانه ولوو F12 پاورپلاست
پروانه بنز O-500 پاورپلاست
پروانه فوتون پاورپلاست
پروانه اسکانیا پاورپلاست
 
پروانه ولوو F12 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
پروانه بنز O-500 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
پروانه فوتون 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
پروانه اسکانیا 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
     
     
     
پروانه N10 جدید پاورپلاست
پروانه بنز آتگو پاورپلاست
پروانه اویکو پاورپلاست
پروانه الوند پاورپلاست
 
پروانه ولوو N10 جدید 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
پروانه بنز آتگو 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
پروانه اویکو 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
پروانه الوند 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
     
     
     
پروانه رنو پرمیوم پاورپلاست
پروانه رنو 270 پاورپلاست
پروانه رنو ۲۸۰ پاورپلاست
پروانه مان پاورپلاست
 
پروانه رنو پرمیوم 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
پروانه رنو ۲۷۰ 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
پروانه رنو ۲۸۰ 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
پروانه مان 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 

منبع‌های آب

منبع آب بنز ۴۵۷ مشکی  منبع آب بنز ۴۵۷ سفید  منبع آب بنز آتگو   منبع آب بنز آکتروس  
منبع آب بنز ۴۵۷ مشکی 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
منبع آب بنز ۴۵۷ سفید 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
منبع آب بنز آتگو 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
منبع آب بنز آکتروس 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
     
     
     
 منبع بنز آکسور پاورپلاست منبع آب مارال  منبع آب اسکانیا ۱۲ لیتری منبع آب اسکانیا ۱۳ لیتری پاوپلاست
 
منبع آب بنز آکسور 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
منبع آب مارال 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
منبع آب اسکانیا ۱۲ لیتری 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
منبع آب اسکانیا ۱۳ لیتری 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
     
     
     
 منبع آب مان پاورپلاست منبع آب اویکو


منبع آب رادیاتور بنز O500 پاورپلاست
منبع آب BMC
 
منبع آب مان 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
منبع آب اویکو 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
منبع آب بنز O500 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
منبع آب BMC 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
     
     
     
منبع آب مان مشکی پاورپلاست
منبع آب اسکانیا کامیون پاورپلاست
 منبع آب پاورپلاست NL   
منبع آب مشکی مان 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
منبع آب کامیون اسکانیا 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
منبع آب  NL
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت TRM می‌باشد.