قطعات اسکانیا - TRM Scania

 

 پمپ کلاچ بالا اسکانیا 12 لیتری   پمپ کلاچ پائین مارال  پمپ کلاچ بالا جدید مارال  درب روغن ریز اسکانیا 
پمپ کلاچ بالا اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  پمپ کلاچ پائین مارال
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پمپ کلاچ بالا جدید مارال
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 درب روغن ریز اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

        

       
        
درب فیلتر فن اسکانیا 12 لیتری
 گژ روغن درجه یک اسکانیا
 گژ روغن درجه یک اسکانیا
 واشر 1416
 
درب فیلتر فن اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 گژ روغن درجه یک (مفتول آلمانی) اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 گژ روغن درجه یک (مفتول آلمانی) مارال
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 واشر ۱۴۱۶
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

 

 


دنده ABS چرخ جلو اسکانیا
 دنده ABS چرخ عقب اسکانیا

دنده ABS اتوبوس و کامیون اسکانیا
  پولی اسکانیا - 960 
دنده ABS چرخ جلو اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 دنده ABS چرخ عقب اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 دنده ABS اتوبوس و کامیون اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پولی اسکانیا - ۹۶۰
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge


      
        

        
میل خمره ای جلو اسکانیا 12 لیتری
 میل خمره ای عقب اسکانیا 12 لیتری
 میل صلیبی اسکانیا 12 لیتری
  پیم صلیبی اسکانیا 631
میل خمره ای جلو اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 میل خمره ای عقب اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شافت آسیابی اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پیم صلیبی اسکانیا ۶۳۱
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
        
        

 

لوله مکش روغن اسکانیا 12 لیتری
 
  قرقره دو شاخه کلاچ اسکانیا  کاپ چرخ عقب اسکانیا با خار   کاور دمپل اسکانیا
لوله مکش روغن اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 قرقره دو شاخه کلاچ اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 کاپ چرخ عقب اسکانیا با خار
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  کاور دمپل اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
         

      
واتر پمپ 13 لیتری اسکانیا
 واتر پمپ کامیون اسکانیا
  لوازم کلاچ پائین اسکانیا    لرزه گیر اسکانیا 12 لیتری
واتر پمپ اسکانیا ۱۳ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 واتر پمپ کامیون اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 لوازم کلاچ پائین اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  لرزه گیر اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

 


 
  
    واتر پمپ اسکانیا 12 لیتری

          

هوزینگ واتر پمپ 13 لیتری


  سینی (هوزینگ) واتر پمپ اسکانیا 12 لیتری  


واتر پمپ اسکانیا ۱۲ لیتر
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 هوزینگ (سینی) واتر پمپ اسکانیا ۱۳ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 هوزینگ واتر پمپ اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  

    
 
  

      


واشر آهنی 136
  حصیری (خرطومی) اگزوز اسکانیا با رینگ  فولی کولر موتور اسکانیا TRM  واسطه منبع آب مارال

پیستون سیلندر سبک و سنگین اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 حصیری (خرطومی) اگزوز اسکانیا با رینگ
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فولی کولر موتور اسکانیا TRM
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  واسطه منبع آب مارال
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

      
        
        
 دسته موتور 4 پیچ اسکانیا  سیبک فرمان سر کج اسکانیا  منبع آب اسکانیا 12 لیتری
   منبع آب اتوبوس اسکانیا مارال
دسته موتور عقب اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 

سیبک فرمان سر کج اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

 منبع آب اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
   منبع آب اتوبوس اسکانیا مارال
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
        
 پایه رادیاتور 2 پیچ اسکانیا   دسته موتور دو پیچ اسکانیا  سه شاخه دیسک مارال
  6 شاخ دیسک اسکانیا 12 لیتری

 پایه رادیاتور ۲ پیچ اتوبوس اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 دسته موتور جلو اسکانیا ۱۲ لیتری و مارال
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سه شاخه دیسک مارال
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  شش شاخه دیسک اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
        
 لوله روغن ریز اسکانیا  مغزی سوئیچ اسکانیا 12 لیتری  میل خمره ای تنظیم ارتفاع مارال
  دوشاخه کلاچ اسکانیا 12 لیتری

 لوله روغن ریز اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 مغزی سوئیچ اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 میل خمره ای تنظیم ارتفاع مارال
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  دوشاخه کلاچ اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
        
 لوله فیلتر گازوئیل اسکانیا اتوبوس  میل تایپت انژکتور اسکانیا فشنگی روغن اسکانیا
  واشر مینی فول هوا اسکانیا
 لوله فیلتر گازوئیل اتوبوس اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 میل تایپت انژکتور اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فشنگی روغن اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  واشر مینی فول هوا اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
        
 واشر چهار پر اسکانیا - 137 پمپچه سه گوش گازوئیل اسکانیا
 بوبین کولر بیتزر اسکانیا
   
واشر چهار پر اسکانیا - ۱۳۷
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پمپچه سه گوش گازوئیل اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 بوبین کولر بیتزر اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  
        
        
        
 جای ترموستات اسکانیا ۱   جای ترموستات اسکانیا ۲  1864076
   
 جای ترموستات بالا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 جای ترموستات پایین ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 "برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
   
        
        
        
 1871043-S  اورینگ اسکانیا ۱۲ لیتری
 S-1755952
  S-1879484
اورینگ‌های جلو پمپ‌باد اسکانیا
Ref : 1871043
Click to Enlarge
 Coming soon
Click to Enlarge
 اورینگ‌های ترموستات اسکانیا
Thermostat O ring
Ref : 1755952
Click to Enlarge
  اورینگ هوزینگ واترپمپ اسکانیا ۱۲ لیتری
Ref : 1879484
Click to Enlarge
        
        
        
 1497061  1479872
 1496381
  1886594
 Ref : 1497061
Click to Enlarge
 اورینگ پایه فیلتر روغن اسکانیا 
Ref : 1479872
Click to Enlarge
 

اورینگ‌های پایه آسیابی اسکانیا
Ref : 1496381
Click to Enlarge

  اورینگ هوزینگ ۱۳ لیتری اسکانیا
Ref : 1886594
Click to Enlarge
        
        
        
1721024
 
واشر سینی روغن سرد کن اسکانیا
 مجموعه اورینگ‌های اسکانیا
  
واشر و بوش اسکانیا
Ref : 1721024
Click to Enlarge
 واشر سینی روغن سردکن
Click to Enlarge
 Click to Enlarge
  

Ref : 1881850
Click to Enlarge

        
        
        
 فیتینگ سرسیلندر مارال 
فیلتر خشک کن اسکانیا ۱۲ لیتری

 


دسته دنده کامیون اسکانیا
   مچی مندل جلو اسکانیا و عقب سالار - B9
 فیتینگ سرسیلندر مارال
Click to Enlarge
 فیلتر خشک کن اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 دسته دنده کامیون اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  

مچی مندل جلو اسکانیا
شرکت سازنده: آید ترکیه - AYD
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"

Ref: 187
Click to Enlarge

        
        
        
مچی مندل جلو اسکانیا ۲
 مچی مندل عقب اسکانیا ۱۲ لیتری و مارال
 سینی روغن سرد کن اسکانیا 12 لیتری

  
سینی روغن سردکن اسکانیا ۱۳ لیتری
مچی مندل جلو اسکانیا - ۲۸۴
شرکت سازنده: آید ترکیه - AYD
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Ref: 284
Click to Enlarge
 مچی مندل عقب اسکانیا ۱۲ لیتری و مارال
شرکت سازنده: آید ترکیه - AYD
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Ref: 862
Click to Enlarge
 سینی روغن سردکن اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  سینی روغن سردکن اسکانیا ۱۳ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
        
سنسور تنظیم ارتفاع ۱۳ لیتری اسکانیا
  واسطه درب سوپاپ اسکانیا ۱۲ لیتری  پروانه دمنده فن بشقابی اسکانیا
  پروانه مکنده فن بشقابی اسکانیا
سنسور تنظیم ارتفاع اسکانیا ۱۳ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 واسطه درب سوپاپ اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پروانه دمنده فن بشقابی
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  پروانه مکنده فن بشقابی
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
        
واشر پایه فیلتر اسکانیا ۱۳ لیتری
 بست لوله زانویی سوپر بزرگ اینترکولر اسکانیا
  بست لوله زانویی سوپر کوچک اینترکولر اسکانیا    
واشر پایه فیلتر اسکانیا ۱۳ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 بست لوله زانویی سوپر اینترکولر بزرگ ۳۹۸
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 بست لوله زانویی سوپر اینترکولر کوچک ۳۹۸
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
   

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۲۸
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت TRM می‌باشد.