قطعات بدنه

  شیشه بالابر برقی چپ و راست ولوو    شیشه بالابر دستی ولوو    شیشه بالابر دستی ولوو F12   مکانیزم قفل درب
 
  شیشه بالابر برقی چپ و راست ولوو FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  شیشه بالابر دستی چپ و راست ولوو FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  شیشه بالابر دستی ولوو F12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 مکانیزم قفل درب
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
           
           
  قطع کن برق N10
   قطع کن برق FH12    قطع کن برق F12  درب هواکش
  قطع کن برق N10
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  قطع کن برق FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
   قطع کن برق F12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 درب هواکش FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
           
           
   چراغ خطر عقب   چراغ خطر عقب بوق دار   دسته دنده جفت کلید خلبانی قدیم  دسته دنده تک کلید خلبانی
  چراغ خطر عقب
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  چراغ خطر عقب بوق دار
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  دسته دنده جفت کلید خلبانی قدیم
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 دسته دنده تک کلید خلبانی
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
           
           
  دسته دنده جفت کلید فومی
   دسته دنده فومی تک کلید  
دسته دنده جفت کلید خلبانی
  پولک دسته دنده خلبانی 6 دنده
  دسته دنده فومی جفت کلید
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  

دسته دنده فومی تک کلید
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

  دسته دنده جفت کلید خلبانی
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پولک دسته دنده 6 دنده خلبانی
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
           
           
   پولک دسته دنده خلبانی 8   پولک دسته دنده 6 دنده فوم   پولک دسته دنده 8 کلید فومی
 
بوق حلزونی

  پولک دسته دنده 8 دنده خلبانی
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  

پولک دسته دنده 6 دنده فوم
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

  پولک دسته دنده 8 دنده فوم
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 بوق حلزونی
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
           
           
   بست حصیری اگزوز  بست حصیری اگزوز
   بست حصیری اگزوز کاور چراغ راهنما
  بست حصیری اگزوز FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  بست حصیری اگزوز N10
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  بست حصیری اگزوز F12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 کاور چراغ راهنما سمت چپ
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
           
           
  
کاور چراغ راهنما
  سوئیچ کامل FH12

   سوئیچ کامل کامیون FH12   موتور برف پاکن N10
  کاور چراغ راهنما سمت راست
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  سوئیچ کامل 6 و 7 فیش F12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  سوئیچ کامل FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 موتور برف پاکن
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
           
           
   بازوی برف پاکن   چراغ بغل باک
  چراغ راهنما چپ و راست
  چراغ راهنما چپ و راست
  بازویی برف پاکن FH
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  چراغ بغل باک
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
   چراغ راهنما چپ

 چراغ راهنما راست

           
           
   درب باک سوئیچ دار   زه دور چراغ

  بست اگزوز النگویی
  
  درب باک سوئیچ دار  زه دور چراغ
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  بست النگویی اگزوز
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت TRM می‌باشد.