سیم های دسته دنده - TRM Control Cable

 سیم دسته دنده مشکی FH12   سیم دست دنده طوسی fh12  سیم دسته دنده مشکی FH12  
  سیم دست دنده طوسی fh12
     
سیم دسته دندۀ مشکی FH12
TRM Black Control Cable FH12
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سیم دست دندۀ طوسی FH12
TRM Greey Control Cable FH12
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سیم دسته دندۀ مشکی ولوو FM9
TRM Black Control Cable FM9
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  سیم دسته دندۀ طوسی ولوو FM9
TRM Greey Control Cable FM9
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
     
             
             
سیم دسته دنده مشکی FH12
  سیم دست دنده طوسی fh12  سیم دسته دنده مشکی FH12  سیم دست دنده طوسی fh12
     
سیم دسته دندۀ مشکی ولوو NH
TRM Black Control Cable NH
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سیم دسته دندۀ طوسی ولوو NH
TRM Greey Control Cable NH
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سیم دسته دندۀ مشکی ولوو FH13 - FM13
TRM Black Control Cable FH13 - FM13
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  سیم دست دندۀ طوسی ولوو FM13 - FH13
TRM Greey Control Cable FH13 - FM13
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
     

 

 

سیم دسته دنده تیپ یک و دو B7
 سیم دسته دنده تیپ یک و دو B7     

سیم دسته دندۀ 051 تیپ یک و دو B7
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge 
 سیم دسته دندۀ 052 تیپ یک و دو B7
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
    
        
         
        
        
        
        
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت TRM می‌باشد.