کلیدها

کلید 5 کاره    کلید کامل چراغ جلو  کلید تک کاره   کلید شیشه بالابر 7 کاره
کلید شیشه بالابر ۵ کاره
TRM Volvo Window Controller - 5 key
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 کلید کامل چراغ جلو
TRM Volvo Window Controller - Complete
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 کلید شیشه بالابر تک کاره
TRM Volvo Window Controller - 1 key
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  کلید شیشه بالابر ۷ کاره
TRM Volvo Window Controller - 7 key
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
         
کلید شیشه بالابر 3 کاره 3
 کلید احتیاط
 کلید FH - ۷۵۴
  کلید ۷۵۱
کلید شیشه بالابر ۳ کاره
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 کلید احتیاط
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 کلید ۷۵۴ - FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  کلید ۷۵۱ - FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
         
        
 کلید ۷۵۲  کلید ۷۵۳
 کلید ریتارد ۷۶۱
  کلید ۷۵۹
 کلید ۷۵۲ - FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  کلید ۷۵۳
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 کلید ریتارد ۷۶۱
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  کلید قفل‌کن جفت‌کن
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
کلید شاسی بوق
       
 کلید شاسی بوق F12 چپ و راست
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
       

آمپرها

موتور پشت آمپر FH13   موتور پشت آمپر FH12  آمپر دور موتور 25 بار  آمپر دور موتور 35 بار
موتور پشت آمپر  FH13 TRM
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 موتور پشت آمپر FH12 TRM
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 آمپر دور موتور 25 بار 3 و 4 فیش TRM
No more detail for this part
  آمپر دور موتور 35 بار 3 و 4 فیش TRM
No more detail for this part
        
        
آمپر روغن 7 شماره
  آمپر روغن 5 شماره  آمپر دینام  آمپر دوقلو آب و گازوئیل
 آمپر روغن 7 شماره TRM
No more detail for this part
 آمپر روغن 5 شماره TRM
No more detail for this part
  آمپر دینام TRM
No more detail for this part
  آمپر دوقلو آب و گازوئیل TRM
No more detail for this part
        

      

 
       
آمپر آب موتور زمینی

         آمپر روغن موتور زمینی          آمپر آب کامیونی   آمپر دینام ولوو زمینی 32 ولت
آمپر آب موتور زمینی TRM
No more detail for this part
  آمپر روغن موتور زمینی TRM
No more detail for this part
 آمپر آب ولوو کامیونی TRM
No more detail for this part
  آمپر دینام زمینی 32 ولت TRM
No more detail for this part
         

دسته راهنما و برف پاک کن

دسته راهنما FH12    دسته برف پاکن FH12 دسته راهنما قدیم FH12   دسته راهنما جدید F12
دستۀ راهنما ولوو تیپ 3 FH12-B9-B7 
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 دستۀ برف پاکن ولوو تیپ 3 FH12-B9-B7    
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 دستۀ راهنما قدیم FH12 - TX - B12
No more detail for this part
  دستۀ راهنما جدید F12 - TRM
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
         
دسته راهنما N
  دسته راهنما برف پاکن جدید     
دستۀ راهنما N - TRM
No more detail for this part
 دسته برف پاکن جدید F12
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
     
         

متفرقه

 پمپ شیشه شور 3 فیش   پمپ شیشه شور 2 فیش FH12   مغزی سوئیچ -3   مغزی سوئیچ -4    
 پمپ شیشه شور سه فیش FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  پمپ شیشه شور 2 فیش FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  مغزی سوئیچ 6 فیش
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 مغزی سوئیچ 7 فیش
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  
           
           
           
مغزی سویچ ۹ فیش ولوو FH12
 سوکت دینام 3 فیش

   سوکت 4 فیش سر صاف  
سنسور دینام 4 فیش FH12
   
مغزی سوییچ ۹ فیش ولوو FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سوکت دینام 3 فیش FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  سوکت سر راست  4 فیش
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سوکت دینام 4 فیش FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
   

          
           
           
سوکت ۴ فیش کامیون شماره ۵
 موتور شیشه بالابر
  آفتامات دینام دو سر‌پیچ
 پمپ آب بخچال ولوو
   
سنسور سرکج ۴ فیش
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 موتور شیشه بالابر چپ و راست
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  آفتامات دینام دو سر‌پیچ
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پمپ آب یخچال ولوو
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
   
           
           
           
 شانه بخاری  قطعات برقی شماره ۵
  پمپ شیشه شور N10
 پمپ شیشه شور N12
   
نعلی یا شانه بخاری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 آفتامات دینام بزرگ FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  پمپ شیشه شور  N10
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پمپ شیشه شور N12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
   
           
           
           
موتور برف پاکن FH12
 فن دوقلو
   فن بخاری FH12  فن سقفی اتوبوس ولوو بنز و اسکانیا

   
موتور برف‌پاکن FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فن دوقلو
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  فن بخاری FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فن سقفی اتوبوس ولوو، بنز و اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

   
           
           
           
سنسور دمای بیرون FH13
  سوکت بغل گارد    سوکت چراغ راهنما  سنسور دمای بیرون FH12
   
سنسور دمای بیرون FH13
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سوکت بغل گارد
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  سوکت چراغ راهنما
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور دمای بیرون FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
   
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت TRM می‌باشد.