تصاویر سر صفحه قطعات موتور

قطعات متفرقه موتور


پیچ گازوئیل برگردان (بای پس) FM9 - TRM

  پیچ گازوییل برگردان FH13   فیلتر خشک کن FH12   خشک کن کامل جدید FH12
پیچ گازوئیل برگردان (بای‌پس) FM9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پیچ گازوییل برگردان (بای‌پس) FH13
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فیلتر خشک کن FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  خشک کن کامل جدید FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
 گژ روغن درجه یک اسکانیا   گژ روغن درجه یک اسکانیا  گژ روغن درجه یک اسکانیا   گژ روغن درجه یک اسکانیا
  گژ روغن درجه یک (مفتول آلمانی) تک FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 گژ روغن درجه یک (مفتول آلمانی) جفت FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 گژ روغن درجه یک (مفتول آلمانی) FH13
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  گژ روغن درجه یک (مفتول آلمانی) NH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
 گژ روغن درجه یک اسکانیا  وی دسته دنده TRM  لبرینگ جعبه فرمان قهوه ای   رول برینگ جعبه فرمان کوچک مشکی
گژ روغن درجه یک (مفتول آلمانی) FM9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 وی (V) گیربکس TRM
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 رول برینگ جعبه فرمان قهوه ای
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  رول برینگ جعبه فرمان مشکی
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
 لوازم سبک و سنگین ولوو FH12  پمپچه سوخت گازوئیل کامیون ولوو   استکانی تایپت F12 - N10 - N12    استکانی تایپت تیپ یک و دو B7
 لوازم سبک و سنگین ولوو FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پمپچۀ سوخت گازوئیل ولوو
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 استکانی تایپت F12 و N10 و N12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  استکانی تایپت تیپ یک و دو B7
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
 قیفی گیربکس کامل FH12  قفل گاردان FM9   کوپلینگ کامیون بلبرینگ اصلی   
کوپلینگ NSK
قیفی گیربکس کامل FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 قفل گاردان FM9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 

کوپلینگ کامیون ولوو FH12 به همراه بلبرینگ SKF
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

  کوپلینگ کامیون ولوو FH12 به همراه بلبرینگ NSK
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
دنده اویل پمپ F12
 اویل پمپ FH12
 پوسته فراویل
  پیچ هواگیر سیلندر
اویل پمپ F12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 اویل پمپ FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پوسته فراویل FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  

پیچ هواگیر سیلندر
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

        
 پمپچه چدنی FH12 , FH13   پمپچه برقی FH12   پمپچه بدون میل FH12    واشر بابیت دار سینی جلو

پمپچۀ چدنی بدون میل FH12 - FH13
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

 پمپچۀ برقی FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پمپچۀ بدون میل FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  واشر بابیت دار سینی جلو
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
 وی دسته دندۀ F12  هلالی میل لنگ   هلالی میل لنگ   پیچ کارتل FH12
 وی دسته دندۀ F12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 هلالی (یاتاقان) بغل میل لنگ N10
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 هلالی (یاتاقان) بغل میل لنگ N12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  پیچ کارتل FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
 دنده اویل پمپ کامیون F12  دنده پمپ فرمان کوچک F12
 لوازم ماهک گیربکس B12
  یاتاقان دنده سینی جلو نقره ای
دنده اویل پمپ بزرگ F12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  دنده پمپ فرمان کوچک F12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 لوازم ماهک گیربکس B12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  یاتاقان دنده سینی جلو نقره ای
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
 دنده پمپ فن TX  دنده پمپ باد F12
  دنده کوچک اویل پمپ   دنده - 1234
دندۀ پمپ فن TX
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 دندۀ پمپ باد F12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 

دندۀ کوچک اوبل پمپ
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

  دندۀ پمپ باد
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
 دنده - 52345  فشنگی - 54345
 فشنگی - 54345532
   رول برینگ
 دندۀ پمپ باد TX
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فشنگی فشار شکن گیربکس 740
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فشنگی فشار شکن گیربکس 533
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
   رول برینگ
        
        
 لاستیک واتر پمپ FM9   پروانه FH12   پروانه کامیون  FM9    جای کاسه نمد B12
 لاستیک واتر پمپ FM9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پروانۀ کامیون FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پروانۀ کامیون ولو FM9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

 
 جای کاسه نمد B12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

        
        
 پولک سیلندر   پولک سیلندر روغن پاش FH12
  روغن پاش F12
 پولک سیلندر
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  پولک سر سیلندر
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 روغن پاش FH12  روغن پاش F12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
 حصیری اگزوز کوتاه FH12  حصیری اگزوز بلند استیل FH12
 حصیری اگزوز استیل F12
  حصیری اگزوز استیل N10
حصیری اگزوز کوتاه استیل FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 حصیری اگزوز بلند استیل FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 حصیری اگزوز استیل F12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  حصیری اگزوز استیل N10
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
 جای ترموستات B7  فولی پروانه موتور FH12
  میل پمپ فرمان بار صد   میل فرمان پمپ ۱۲۰
جای ترموستات B7
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فولی پروانه موتور FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 

میل پمپ فرمان ۱۰۰ بار
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

  میل پمپ فرمان ۱۲۰ بار
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
 لوازم اور FH12  لوازم پمپ فرمان FH12
 واشر آب ۵۱۵

  واشر آب ۵۱۴
لوازم اور FH12
Gearbox Valve Repair Kit
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 لوازم پمپ فرمان FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 واشر آب ۵۱۵
Gasket Block Cover
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  واشر آب ۵۱۴
Gasket Block Cover
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
 واشر آب ۵۱۹  واشر آب ۱۸۵
 واشر آب ۳۰۱
   ساق سوپاپ
 واشر آب ۵۱۹
Gasket Block Cover
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 واشر آب ۱۸۵
Gasket Block Cover
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 واشر آب ۳۰۱
Gasket Block Cover
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
   ساق سوپاپ
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
 میل گیربکس ۸۱۱  دوشی FM9
 کاسه آبگیر المنت‌دار

   مخزن المنت
میل گیربکس ۸۱۱
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 دوشی FM9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 کاسه آبگیر المنت‌دار
Oil Water Separator Bowl
Ref : 20808386
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  کاسه آبگیر بدون المنت
Oil Water Separator Bowl
Ref : 20569387
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        

رگلاتور باد
 
رگلاتور باد B9

 خفه کن FH12
  پایه فیلتر
رگلاتور باد و هوا TX
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 رگلاتور باد و هوا B9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  خفه‌کن FH12
Exhaust Pressure Governor
Ref : 20722238
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  پایه فیلتر
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        

سنسور کتابی ۳
 سنسور کتابی ۲
 کمپرسور کولر ۱

  رادیاتور بخاری
سنسور کتابی ۴ فیش
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 

سنسور کتابی ۲
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

 کمپرسور کولر 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  رادیاتور بخاری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
 جای کاسه‌نمد FM9  رینگ موتور گوتسه N10 قدیم
 رینگ موتور گوتسه N10 جدید
  واشر اگزوز تیپ ۳ -B7
جای کاسه‌نمد FM9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 رینگ موتور گوتزه اصلی آلمان N10 قدیم
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 رینگ موتور گوتزه اصلی آلمان N10 جدید
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  واشر اگزوز B7 - تیپ ۳
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
 فیلتر خشک کن اسکانیا ۱۲ لیتری  واشر بغل گیربکس B12
 شافت ولوو اتوبوس B12
  116828
 فیلتر خشک کن ۴ پیچ B9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 واشر بغل گیربکس B12 - TX 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
    اورینگ روغن سردکن B9 - FM9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
پوسته کاور گیربکس FH12
 درب جای ترموستات
     
پوسته کاور گیربکس FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 درب جای ترموستات -B9- FM9- FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
     

 


تاریخ بروزرسانی : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۱۹
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت TRM می‌باشد.