شیلنگ‌ها - Pipes

 شیلنگ رادیاتور B7  شیلنگ اینترکولر کوتاه FH13 - FM13 
 شیلنگ رادیاتور B7 - B9 - 2
 شیلنگ رادیاتور B7 - B9
شیلنگ رادیاتور TRM - B7 
No more detail for this part
 شیلنگ اینترکولر کوتاه FH13 - FM13
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge    
 شیلنگ رادیاتور B7 و B9
No more detail for this part

شیلنگ رادیاتور B7 و B9 
No more detail for this part
       
 شیلنگ 5 سانتی آب F12   شیلنگ روغن ریز سوپر F12 شیلنگ اینترکولر B7

شیلنگ آبی کوچک 10 سانتی
شیلنگ ۵ سانتی آب F12 - TRM
No more detail for this part
 شیلنگ روغن ریز سوپر TRM - F12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge 
 شیلنگ اینترکولر مشکی TRM - B7
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge  
 شیلنگ آبی کوچک ۱۰ سانتی TRM - B12
No more detail for this part
       

     
شیلنگ اینترکولر آبی B12
   شیلنگ ریتارد TX - TRM  شیلنگ ریتارد بزرگ آبی بدون آهن (بست)    شیلنگ اینترکولر بزرگ آبی با آهن (بست)
شیلنگ اینترکولر آبی TRM - B12
No more detail for this part
 شیلنگ ریتارد TX - TRM
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنيد"
Click to Enlarge 
 شیلنگ اینترکولر آبی بزرگ بدون آهن FH (بست)
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge 
  شیلنگ اینترکولر آبی بزرگ با آهن FH (بست)
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge 
 
      


     
 
      
 شیلنگ رادیاتور B7 و B9
 شیلنگ رادیاتور تیپ 3 - B7, B9  شیلنگ 7 سانتی سوپر 


 شیلنگ زیر منبع آب سبز FH12 - FH13
شیلنگ رادیاتور  B7 و TRM - B9
No more detail for this part
  شیلنگ رادیاتور تیپ ۳ - B7, B9
No more detail for this part
 شیلنگ ۷ سانتی سوپر TRM - N12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge 
 
شیلنگ زیر منبع آب سبز FH12 و TRM - FH13
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge 

      
شیلنگ اینترکولر B12 - TX
 شیلنگ اینترکولر مشکی خم NL
  شیلنگ پمپ باد بزرگ B9  شیلنگ پمپ باد کوچک B9
شیلنگ پائین رادیاتور TRM - FH
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge 
  شیلنگ بالا رادیاتور TRM - FH
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge  
 شیلنگ پمپ باد بزرگ B9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge 
 شیلنگ پمپ باد کوچک B9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge 
 
          

 
     
 شیلنگ آب رادیاتور B7 - B12 شماره یک  شیلنگ آب رادیاتور B7 - B12 شماره دو  شیلنگ اینترکولر FH13 - FM13  شیلنگ اینترکولر کوچک FH12 - B12 
شیلنگ آب رادیاتور B7 و B12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ آب رادیاتور B7 - B12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ اینترکولر FH13 - FM13
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ اینترکولر کوچک FH12 - B12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 


 
     
     
  
شیلنگ L شکل پمپ باد
 شیلنگ U شکل پمپ باد FH   شیلنگ آب رادیاتور B7 - B12 شماره سه شیلنگ آب رادیاتور B7 , B12 شماره 4 
شیلنگ L شکل پمپ باد
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ U شکل پمپ باد FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ آب رادیاتور B7 - B12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ آب رادیاتور B7 - B12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 


       

      
 شیلنگ گازوئیل S شکل TX  شیلنگ اینترکولر تیپ 2 - B7  شیلنگ خنک کن گیربکس FH  شیلنگ سوپر FM9 
شیلنگ S شکل گازوئیل TX
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ اینترکولر تیپ ۲ - B7
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ خنک کن گیربکس FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ سوپر FM9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 

      
        
        
 شیلنگ بخاری درجا B9   شیلنگ آب 439  شیلنگ 824
 شیلنگ شماره 839
 
برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید
Click to Enlarge
  شیلنگ آب 439
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ 824
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ رادیاتور اتوبوس B9 - 839
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 

 

        
        
        
شیلنگ 321
  شیلنگ لوله آب B9  شیلنگ 205   شیلنگ 021  
 شیلنگ 321
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ لوله آب B9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ آب رادیاتور TX - 205
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ 021
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
         

       
        
شیلنگ اینترکولر 218

 شیلنگ بخاری F12
 
شیلنگ 081-2
 شیلنگ 744
 
شیلنگ اینترکولر NLL
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ بخاری F12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ 081
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ 744
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
        
        
        
 شیلنگ ۱۲۵  شیلنگ ۳۳۳
  شیلنگ ۷۲۵  شیلنگ 111
 
 شیلنگ 125
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ 333
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ 725
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ 111
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
        
        
        
 شیلنگ روغن جک پشت اتاق   شیلنگ روغن جک پشت اتاق  شیلنگ روغن جک پشت اتاق  شیلنگ روغن جک پشت اتاق 
شیلنگ روغن جک پشت اتاق ۱۹۶
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
شیلنگ روغن جک پشت اتاق ۲۱۳
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

 شیلنگ روغن جک پشت اتاق ۸۲۳
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ روغن جک پشت اتاق ۴۸۴
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
        
        
        
 شیلنگ روغن جک پشت اتاق شیلنگ روغن جک پشت اتاق
     
شیلنگ روغن جک پشت اتاق ۸۷۱
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ روغن جک پشت اتاق ۴۸۵
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
     
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت TRM می‌باشد.