تصاویر تایتل صفحه اول سیبک آید 

دسته موتور 2 پیچ ولوو FH12   دسته موتور 4 پیچ جدید ولوو FH  
 دسته موتور جلو صابونی
   دسته موتور 4 پیچ قدیم
دسته موتور 2 پیچ ولوو FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 دسته موتور 4 پیچ جدید ولوو FH
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 دسته موتور جلو صابونی
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  دسته موتور 4 پیچ قدیم
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
         

      
        
 بوش سگدست جدید آهنی 2   بوش سگدست جدید آهنی 2  بوش سگدست جدید آهنی 2  دسته موتور B9-F12بوش سگدست قدیم داخل 45
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 بوش سگدست جدید آهنی داخل 48
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 بوش سگدست جدید آهنی داخل F12 - 50
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  دسته موتور F12 - B9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
        
        
 پایه دسته موتور 4 پیچ FH12   پایه رادیاتور B7 - B12 بوش مندل پلاستیکی FH
   بوش مندل پلاستیکی FH
 پایه دسته موتور 4 پیچ FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پایه رادیاتور B7 - B12
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge


 
بوش مندل پلاستیکی FH
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  بوش مندل پلاستیکی F12 , N12
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
        
 بوش سگ دست پلاستیکی  
بوش سگ دست پلاستیکی
  بوش سگ دست پلاستیکی   واشر مندل
بوش سگدست پلاستیکی داخل 48
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 بوش سگدست پلاستیکی داخل 50

  بوش سگدست پلاستیکی داخل 60

  واشر مندل آهنی
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
        
 جای چهار شاخ گاردان N10  جای چهار شاخ گاردان N12  بوش مندل آهنی داخل آبی   بوش مندل برنجی FH
 جای چهارشاخه گاردان کامیون ولوو N10
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 جای چهارشاخه گاردان کامیون ولوو N12 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 بوش مندل آهنی داخل آبی F12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
   بوش مندل برنجی F12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
        
 بوش مندل آهنی داخل آبی  بوش مندل برنجی FH 
هفت و هشت مندل
  بوش پایه اتاق FH

بوش مندل آهنی داخل آبی FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

 بوش مندل برنجی FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 هفت و هشت مندل
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  بوش پایه اتاق FH
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
        
 چهارشاخه فرمان F12 چهارشاخه فرمان N
 
مچی مندل ۱۲۱۷
  مچی مندل جلو اسکانیا و عقب سالار - B9

چهارشاخه فرمان F
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
 چهارشاخه فرمان N
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 

مچی مندل B9 و B7 تیپ ۲و۳ جلو و عقب
شرکت سازنده: آید ترکیه - AYD
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Ref:217
Click to Enlarge

  مچی مندل عقب سالار و B9
شرکت سازنده: آید ترکیه - AYD
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Ref:187
Click to Enlarge
        
        
        
 مچی مندل ۴ سوراخ B12 - REF 588  مچی مندل ۷ و ۸ جلو سالار - B9
 بوش مندل تو خالی B12
   
مچی مندل B9 و B7 تیپ ۲و۳ جلو و عقب
شرکت سازنده: آید ترکیه - AYD
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Ref:588
Click to Enlarge
 مچی مندل ۷ و ۸ جلو سالار - B9
شرکت سازنده: آید ترکیه - AYD
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Ref:305
Click to Enlarge
 بوش مندل تو خالی B12
شرکت سازنده: آید ترکیه - AYD
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Ref:080
Click to Enlarge
   

تاریخ بروزرسانی : ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۴:۲۰

میل فرمان

 میل فرمان 283
 میل فرمان جفت چراغ F12
 
 میل فرمان 492
 میل فرمان قدیم N10
 
 میل فرمان 751
 میل فرمان تک چراغ F12

 

  
 میل فرمان 017  
 میل فرمان جدید N10
  میل فرمان شماره ۴۵
  
  میل فرمان شماره ۵۵
  

 

کفشک‌های لنت

کفشک لنت ولوو       کفشک لنت ولوو      کفشک لنت ولوو      کفشک لنت ولوو
کفشک لنت سایز : 12.30 سانت
چپ و راست - L & R
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
      کفشک لنت سایز : 17.30 سانت
چپ و راست - L & R
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
      کفشک لنت سایز : 20 سانت
چپ و راست - L & R
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
      کفشک لنت سایز : 22.30 سانت
چپ و راست - L & R
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
                   
                   

سیبک‌ها

سیبک 1-3
  سیبک 2 سیبک 3-1    سیبک 922 - B7
سیبک فرمان قدیم 846 - R
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  سیبک فرمان قدیم 847 - L
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  سیبک دسته دنده F12 - 234
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  سیبک میل تعادل کوچک B7 - 922
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
         

      
 سیبک 463 - L - TX  سیبک 163 - R - TX  سیبک 420 - B7   سیبک 776 - RH
 سیبک میل تعادل 462 - L - TX
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  سیبک میل تعادل 163 - R - TX
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سیبک میل تعادل تیپ یک و دو B9 - B7
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
   سیبک فرمان جدید 776 - RH
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

      

 

 


      
سیبک 684 - L
    سیبک 684 - L         سیبک میل فرمان بدون رزوه FH12 - 2       سیبک میل فرمان قدیم سمت چپ
سیبک دست دنده کوچک 684 - L
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سیبک دست دنده کوچک 685 - R
No more detail for this part
 سیبک میل فرمان بدون رزوه FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سیبک میل فرمان رزوه دار FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
       
       
 سیبک میل فرمان قدیم سمت راست  سیبک فرمان شتری
  سیبک کامیون شماره ۳  سیبک کامیون شماره ۴
 سیبک میل فرمان  چپ و راست FH13
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سیبک فرمان شتری چپ و راست B7
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سیبک دست‌دنده قدیم FH  و ZF
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سیبک جناقی مندل TX
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
       
       
       
سیبک میل تعادل جلو FH12
  سیبک میل تعادل عقب FH12     
سیبک میل تعادل جلو FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سیبک میل تعادل عقب FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
    
 

تاریخ بروزرسانی : ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۵۹
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت TRM می‌باشد.