تصاویر تایتل صفحه اول فولی و بلبرینگ 

تسمه سفت کن ها ی کامیون ولوو - TRM Tensioners

تسمه سفت کن پروانه FH13   تسمه سفت کن پروانه FH12   تسمه سفت کن دینام کامیون ولوو FH13    تسمه سفت کن دینام کامیون ولوو FH12
 تسمه سفت کن پروانۀ کامیون ولوو FH13
TRM Volvo FH13 Tensioner
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 تسمه سفت کن پروانۀ کامیون ولوو FH12
TRM Volvo FH12 Tensioner
 تسمه سفت کن دینام کامیون ولوو FH13
TRM Volvo FH13 Tensioner
  
تسمه سفت کن دینام کامیون ولوو FH12
Volvo FH12 Tensioner
        
          
تسمه سفت کن FM9
 تسمه سفت کن B9
  تسمه سفت کن تیپ 3  B7  تسمه سفت کن با فنر NL - B7
تسمه سفت کن FM9
Volvo FM9 Tensioner
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 تسمه سفت کن B9
TRM Volvo B9 Tensioner
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 تسمه سفت کن تیپ 3 - B7
TRM Volvo B7 - T3 Tensioner
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  تسمه سفت کن با فنر NL - B7
TRM Volvo NL - B7 Tensioner
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
          

 

 تسمه سفت کن B12
 تسمه سفت کن کامیون ولوو F12     
تسمه سفت کن B12
TRM Volvo B12 Tensioner
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 تسمه سفت کن کامیون ولوو F12
TRM Volvo F12 Tensioner
"برای مشاهدۀ تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
    
        
         
        
         

 

فولی های تسمه سفت کن - TRM Tensioner Pulley

پولی تسمه سفت کن B7   فولی تسمه سفت کن F12   فولی تسمه سفت کن آهنی ساده B9
 
   فولی تسمه سفت کن تیپ 3- B7
فولی تسمه سفت کن پایه کوتاه B7
TRM Tensioner Pulley
 فولی تسمه سفت کن F12 - NL - B7
TRM Tensioner Pulley
 فولی تسمه سفت کن دینام B9
TRM Volvo B9 Tensioner Pulley
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  فولی تسمه سفت کن تیپ 3- B7
TRM Volvo B7 - T3 Tensioner Pulley
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
          
فولی تسمه سفت کن شیاردار B9
 فولی تسمه سفت کن شاردار FM9
  فولی تسمه سفت کن دینام آهنی ساده  فولی تسمه سفت کن دینام آهنی ساده
 فولی تسمه سفت کن شیاردار B9
TRM Volvo B9 Tensioner Pulley
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فولی تسمه سفت کن شیاردار پلاستیکی FM9
TRM Volvo FM9 Tensioner Pulley
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فولی تسمه سفت کن دینام آهنی ساده
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  فولی تسمه سفت کن دینام پلاستیکی ساده
         

      

 

 فولی تسمه سفت کن تیپ 3 پایه بلند B7  فولی تسمه سفت کن شیاردار آهنی FH12   فولی تسمه سفت کن شیاردار آهنی FH12  
 
فولی تسمه سفت کن تیپ 3 پایه بلند B7
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فولی تسمه سفت کن شیاردار آهنی FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فولی تسمه سفت کن شیاردار آهنی FH13
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  
        

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت TRM می‌باشد.