قطعات چرخ

ریگلاژ چرخ کامیون ولوو 446 -R   ریگلاژ چرخ کامیون ولوو 100 - L   کیت کامل سر فول چرخ جلو   کیت کامل سر فول چرخ کامیون ولوو B12 - FH
ریگلاژ چرخ کامیون ولوو 446 - R
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 ریگلاژ چرخ کامیون ولوو 100 - L
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  کیت کامل سر فول چرخ جلو کامیون ولوو FH
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  کیت کامل سر فول چرخ کامیون ولوو FH - B12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
         

      
 مهره سر فول چرخ عقب کامیون ولوو  دنده ABS چرخ عقب FH12 ریگلاژ قلعه ای چرخ 015
   پین ریگلاژ فنردار چرخ
مهرۀ سر فول چرخ عقب کامیون ولوو
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
   دنده ABS چرخ عقب FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 ریگلاژ قلعه‌ای چرخ 015
No more detail for this part
   پین ریگلاژ چرخ فنردار
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

 

        

ریگلاژ فنر سبز و قرمز چرخ

  ریگلاژ فنر سبز چرخ  ریگلاژ دنده چرخ برنجی   ریگلاژ چرخ 346-2
ریگلاژ فنر قرمز چرخ
No more detail for this part
 ریگلاژ فنر سبز چرخ
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 ریگلاژ دنده چرخ برنجی چپ و راست
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  ریگلاژ چرخ 2 - 346
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
         

      
        
 تسمه ریگلاژ چرخ کامیون ولوو  پیم ریگلاژ چرخ 006   درب ریگلاژ هالتری چرخ    پیم ریگلاژ چرخ استوانه ای
تسمه ریگلاژ چرخ کامیون ولوو - 092
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پیم ریگلاژ چرخ 006
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 درب ریگلاژ چرخ هالتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  پیم ریگلاژ چرخ استوانه‌ای
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
        
 واشر چوب پنبه ای درب ریگلاژ هالتری   ریگلاژ دنده هالتری چرخ  پیم ریگلاژ چرخ 009
   ریگلاژ فنردار چرخ چپ و راست
واشر چوب پنبه‌ای درب دنده هالتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 ریگلاژ دندۀ هالتری چرخ
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پیم ریگلاژ چرخ 009
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  ریگلاژ چرخ فنردار چپ و راست
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
        
 بلبرینگ چرخ جلو FH  توپی چرخ
  النگویی بلبرینگ چرخ عقب بزرگ    النگویی بلبرینگ چرخ عقب کوچک ۷۳۶
بلبرینگ چرخ جلو FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 توپی چرخ FH12 - TX
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 النگویی چرخ عقب بزرگ ۷۳۷
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  النگویی چرخ عقب کوچک 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۵۰

قطعات چرخ جدید کالیپر

 لوازم  کالیپر چرخ 025 - 2  لوازم تعمیری ریگلاژ چرخ کالیپر  لوازم کالیپر چرخ - 011   لوازم کالیپر چرخ - 023
لوازم تعمیری چرخ کالیپر
Brake Caliper Repair Kit
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 لوازم تعمیری ریگلاژ چرخ کالیپر
Brake Caliper Repair Kit
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 لوازم چرخ جدید کالیپر - 011
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  لوازم چرخ جدید کالیپر - 023
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
         

      
        
 لوازم کالیپر چرخ - 012   لوازم کالیپر چرخ - 018  لوازم کالیپر چرخ - 017   لوازم کالیپر چرخ - 016
لوازم چرخ جدید کالیپر - 012
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 لوازم چرخ جدید کالیپر - 018
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 لوازم چرخ جدید کالیپر - 017
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  لوازم چرخ جدید کالیپر - 016
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

 

         

      
لوازم کالیپر چرخ - 095 - L 

لوازم کالیپر چرخ - 019 
  لوازم کالیپر چرخ - 015  ریگلاژ فنردار کالیپر رنو  
لوازم چرخ جدید کالپر 020 - L
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 لوازم چرخ جدید کالیپر - 019 - R
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 لوازم چرخ جدید کالیپر - 015
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 ریگلاژ کالیپر چرخ فنردار
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge


        
        
        
  
     
 لوازم کالیپر چرخ - 013  لوازم کالیپر چرخ - 022 - L  ریگلاژ کالیپر چرخ رنو و ولوو   ریگلاژ کالیپر چرخ رنو و ولوو 
لوازم چرخ جدید کالیپر - 013
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 لوازم چرخ جدید کالیپر - 022 - L
No more detail for this part
 ریگلاژ کالیپر چرخ ولوو چپ
Caliper Adjusting Gear  L 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 ریگلاژ کالیپر چرخ ولوو راست
Caliper Adjusting Gear  R

 
        
        
        
        
 ریگلاژ و گردگیر چرخ کالپر ولوو و بنز        
ریگلاژ و گردگیر چرخ کالیپر ولوو
Brake Caliper Tappet & Boot Set
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
       
 


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۴۳
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت TRM می‌باشد.